แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

วิธีการปรับแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเราใหม่

วิธีการปรับแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเราใหม่

คุณค่าของทุกสิ่ง: การสร้างและรับในเศรษฐกิจโลก  Mariana Mazzucato Allen Lane (2018) สิ่งที่เราให้คุณค่าและวิธีที่เราให้คุณค่านั้นเป็นหนึ่งในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่มีการโต้แย้ง เข้าใจผิด และมีความสำคัญมากที่สุด นักเศรษฐศาสตร์ Mariana Mazzucato เรื่อง The...

Continue reading...